Les Roques de Sant Formatge de Seròs es troben entre els camins a 2 km al sud-oest de la vila de Seròs (Lleida). És el jaciment funerari més extens de la vall inferior del Segre. En el mateix indret s’hi troba:

  1. Una necròpoli tumular del bronze final-camps d’urnes (1000-650 aC)
  2. Un poblat ibèric (segles IV-III aC)
  3. Unes trinxeres de la guerra (1938)

Les Roques de Sant Formatge de Seròs

La necròpoli és el jaciment més representatiu del conjunt de les Roques de Sant Formatge. És el primer cementiri d’incineració documentat a les terres sud-occidentals catalanes. Consta de petits túmuls cobrint les urnes que contenien les cendres i l’aixovar del difunt.

Dels diferents indrets on s’han localitzat enterraments destaca el denominat camp F. És el millor conservat i amb més quantitat de sepultures. En total, n’hi ha unes 200 identificades. La majoria són de tipus circular. Tanmateix n’hi ha cinc que són de forma rectangular i que correspondrien a la tercera i darrera fase d’utilització (750-650 aC).

El poblat ibèric està situat al punt més elevat de la zona de les Roques de Sant Formatge. És de forma el·liptíca, i amb unes mesures aproximades de 25 m d’ample i 125 m de llarg. S’hi poden veure els basaments d’algunes cases i la cisterna al mig.

Hi ha importants obres de fortificació realitzades per l’exèrcit franquista, l’any 1938, que afecten molt el jaciment ibèric.

Les intervencions

  • L’any 1943, es localitza el primer jaciment per Rodrigo Pita Mercé. Es tracta del poblat ibèric a la zona de les Roques de Sant Formatge.
  • L’any 1970, s’hi realitzaren dues campanyes d’excavació dirigides per Emili Junyent, de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració de la Secció d’Arqueologia de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI).
  • L’any 1963, amb motiu de la construcció d’un camí, es va descobrir una necròpoli d’incineració de l’edat del bronze final. Fou excavada per Rodrigo Pita Mercé i Lluís Díez-Coronel, de la Secció d’Arqueologia de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputació de Lleida.
  • Els anys 2001 i 2002, el Consell Comarcal del Segrià ha portat a terme dos plans d’ocupació, dirigits per Montse Gené, per a la neteja i consolidació de les estructures.
  • L’any 2017, amb la voluntat d’adequar i fer visitable el jaciment, el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya ha emprès el projecte de consolidació i restauració de la necròpolis de Roques. Els treballs han estat executats per l’empresa Iltirta Arqueologia SL entre els mesos de juliol i setembre. Han comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Seròs i del Servei d’Arqueologia de la Diputació de Lleida.

Imatge de les Roques de Sant Formatge de Seròs

Les Roques de Sant Formatge de Seròs

On se situen les Roques de Sant Formatge de Seròs?